វគ្គសិក្សាប្រាក់ដុល្លារថ្ងៃនេះ 31.01.2023 ឆ។ 17 ម៉ោង.

អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារ 25.01.2023 ថ្ងៃនេះ - 01.02.23


ថ្ងៃនេះ - 01.02.2023

ដុល្លារ 25.01.2023 g នៅលើទំព័រនេះ

វគ្គសិក្សាថ្ងៃនេះ 01.02.2023 តិនេហ

រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ

    បញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទ (ឌី.មមលក់ម្យ៉ាង.yyg ។)

អត្រាប្រាក់ដុល្លារ នៅ​លើ 11:00 25.01.2023 ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ, GMT+3

អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារនៅលើអេវ៉ាអត្រាប្រាក់ដុល្លារបើក 24.01.2023អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារ 26.01.2023អត្រាប្រាក់ដុល្លារបន្ទាប់ពី

រូបិយប័ណ្ណ / ដុល្លារ USD / រូបិយប័ណ្ណ
1Australian Dollar - 0.7102 ឈ្យេមនុ1 USD =1.4081AUD
1Azerbaijan Manat - 0.5882 ឈ្យេមនុ1 USD =1.7000AZN
1British Pound Sterling - 1.2315 ឈ្យេមនុ1 USD =0.8120GBP
100Armenia Dram - 0.2525 ឈ្យេមនុ1 USD =396.0195AMD
1Belarussian Ruble - 0.3806 ឈ្យេមនុ1 USD =2.6271BYN
1Bulgarian lev - 0.5552 ឈ្យេមនុ1 USD =1.8013BGN
1Brazil Real - 0.1935 ឈ្យេមនុ1 USD =5.1693BRL
100Hungarian Forint - 0.2794 ឈ្យេមនុ1 USD =357.9297HUF
10000Vietnam Dong - 0.4236 ឈ្យេមនុ1 USD =23,605.0046VND
10Hong Kong Dollar - 1.2789 ឈ្យេមនុ1 USD =7.8190HKD
1Georgia Lari - 0.3774 ឈ្យេមនុ1 USD =2.6499GEL
1Danish Krone - 0.1459 ឈ្យេមនុ1 USD =6.8520DKK
1UAE Dirham - 0.2723 ឈ្យេមនុ1 USD =3.6730AED
100រូមរុស្ស៊ី - 1.4502 ឈ្យេមនុ1 USD =68.9573RUB
1Euro - 1.0870 ឈ្យេមនុ1 USD =0.9200EUR
10Egyptian Pound - 0.3348 ឈ្យេមនុ1 USD =29.8725EGP
100Indian Rupee - 1.2248 ឈ្យេមនុ1 USD =81.6480INR
10000Indonesian Rupiah - 0.6698 ឈ្យេមនុ1 USD =14,929.9913IDR
100Kazakhstan Tenge - 0.2165 ឈ្យេមនុ1 USD =461.8800KZT
1Canadian Dollar - 0.7479 ឈ្យេមនុ1 USD =1.3370CAD
1Qatari Riyal - 0.2747 ឈ្យេមនុ1 USD =3.6400QAR
100Kyrgyzstan Som - 1.1616 ឈ្យេមនុ1 USD =86.0906KGS
1China Yuan - 0.1472 ឈ្យេមនុ1 USD =6.7952CNY
10Moldova Lei - 0.5291 ឈ្យេមនុ1 USD =18.9009MDL
1New Zealand Dollar - 0.6478 ឈ្យេមនុ1 USD =1.5437NZD
10Norwegian Krone - 1.0087 ឈ្យេមនុ1 USD =9.9139NOK
1Polish Zloty - 0.2304 ឈ្យេមនុ1 USD =4.3408PLN
1Romanian Leu - 0.2217 ឈ្យេមនុ1 USD =4.5101RON
1SDR - 1.3493 ឈ្យេមនុ1 USD =0.7411XDR
1Singapore Dollar - 0.7588 ឈ្យេមនុ1 USD =1.3179SGD
10Tajikistan Ruble - 0.9736 ឈ្យេមនុ1 USD =10.2712TJS
10Thai Baht - 0.3051 ឈ្យេមនុ1 USD =32.7770THB
10Turkish Lira - 0.5322 ឈ្យេមនុ1 USD =18.7904TRY
1New Turkmenistan Manat - 0.2857 ឈ្យេមនុ1 USD =3.5000TMT
10000Uzbekistan Sum - 0.8873 ឈ្យេមនុ1 USD =11,270.6818UZS
10Ukrainian Hryvnia - 0.2709 ឈ្យេមនុ1 USD =36.9123UAH
10Czech Koruna - 0.4548 ឈ្យេមនុ1 USD =21.9870CZK
10Swedish Krona - 0.9790 ឈ្យេមនុ1 USD =10.2146SEK
1Swiss Franc - 1.0834 ឈ្យេមនុ1 USD =0.9230CHF
100Serbian Dinar - 0.9287 ឈ្យេមនុ1 USD =107.6797RSD
10S.African Rand - 0.5801 ឈ្យេមនុ1 USD =17.2392ZAR
1000South Korean Won - 0.8119 ឈ្យេមនុ1 USD =1,231.6993KRW
100Japanese Yen - 0.7672 ឈ្យេមនុ1 USD =130.3501JPY

កាលវិភាគ USD / RUB ក្នុងអត្រានៃ CB

ធ្វើឱ្យក្រាហ្វ្រេស USD ទៅ ruble
កាលវិភាគវគ្គសិក្សា USD ទៅប្រាក់រូបរបស់ធនាគារកណ្តាល


អត្រាប្រាក់ដុល្លារ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធ, 1 ខែកុម្ភៈ, 2023 ឆ្នាំ