Dollaryň bahasy şu gün, 28.11.2022 r 14 sagat.

Dollaryň hümmeti üçin dollar 2022.11.28 - bazary

Hakyky walýutalaryň bazar nyrhy


Dollaryň hümmetiWalýuta diagrammalary: dollaryň rubla we ýewro dollara garşy dinamikasy.
Walýuta hümmetiŞu gün üçin walýuta hümmeti: bazar alyş-çalyş nyrhlarynyň dinamikasynyň wizual grafigi: hepdede we aýda ýewro rubl.
Dollaryň hümmetiDollaryň hümmeti Merkezi Bankyň rublyna soňky üç günüň dowamynda dollar çyzgylary ýaly: ýewronyň dollara garşy hümmeti, dollar bolsa rubla garşy.
Walýuta hümmetiDollaryň hümmetiniň dinamikasy/Rubl, Euroewro/Ruble (USD/RUB и EUR/RUB) we şu gün üçin walýuta hümmeti we Merkezi Bankdan rubla garşy nyrhlaryň taryhy.
Rublyň hümmetiEsasy walýutalara garşy rublyň hümmeti (Merkezi bank) şu gün we ertir üçin. Uroewronyň bazar dinamikasy/dollar/rubl.

Şu gün Duşenbe, 28 Noýabr, 2022 ýyl

Dollar 2022.11.28

WalýutaDollar


Iş tertibi EUR / RUB Merkezi Bankyň hümmeti boýunça

Iş tertibini täzeläň EUR rubla
Okuw meýilnamasy EUR Merkezi Bank rublyna


Iş tertibi USD / RUB Merkezi Bankyň hümmeti boýunça

Iş tertibini täzeläň USD rubla
Okuw meýilnamasy USD Merkezi Bank rublyna

Üçin EUR USD hümmetiniň dinamikasy 7 günler


Häzirki wagtda dollaryň hümmetiniň dinamikasynyň grafigini täzeläň
Euroewro dollarynyň hümmeti
Dollaryň bazar nyrhy 28.11.2022 * 23:00 Moskwada, forex
Dollaryň bahasyny täzeläň 28.11.2022 г
Dollaryň hümmeti, bazar
Dollaryň hümmetiWalýuta / ABŞ dollarynyň hümmeti
1 USD= 61.5250 RUB100Rus rubllary = 1.6254 $
1 USD= 0.9673 EUR1Dollar bilen Euroewro hümmeti = 1.0338 $
1 USD= 0.8366 GBP1GBP = 1.1953 $
1 USD= 1.3491 CAD1Kanada dollary = 0.7413 $
1 USD= 0.9493 CHF1Şweýsariýaly = 1.0534 $
1 USD= 7.2086 CNY10RMB = 1.3872 $
1 USD= 2.5278 BYN10Belarus rubllary = 3.9560 $
1 USD= 36.9654 UAH10Ukrain grivniýasy = 0.2705 $
1 USD= 470.2463 KZT100Gazak tenge = 0.2127 $
1 USD= 395.8353 AMD1000Ermeni dramalary = 2.5263 $
1 USD= 19.2364 MDL10Moldowa lei = 0.5198 $
1 USD= 0.0001 MDL1Bitcoin = 16,215.5151 $

Dollaryň hümmeti üçin dollarDollaryň çökmegi? Bütin dünýä dollara mätäç, ýagny dollaryň hümmeti birneme asuda bolar. Bu dollaryň maýadarlar üçin gyzykly walýuta bolmagyna mümkinçilik berýär.. Göterim ýokarlanan ýerlerde bolsa inflýasiýa bahalary bar.. Mundan başga-da, dollar döwletiň daşyndaky dolanyşyk üçin goşmaça pullaryň goýberilmegini teklip edýän dünýä walýutasydyr.. Isleg gaty uly, netijede hakyky dollaryň hümmeti kem-kemden ýokarlandy.

Gözlemek üçin dollaryň hümmetiniň arkasynda ABŞ, dürli döwürler üçin ýewrony dollaryň hümmetine öwrenip bilersiňiz. Şeýle hem, dollar görkezijisiniň diagrammasynda onuň hümmetiniň dinamikasyna serediň - sebediň garşysyna dollar  dünýä walýutalary.

Beýleki walýutalar ýaly dollar inflýasiýa sezewar bolýar, adatça ýylda birnäçe göterim.. Şeýlelik bilen, haýsy dollara maýa goýup-Bäş ýyl ozal bu walýutanyň eýeleri henizem ep-esli derejede maýasyny ýitirýärler. Maýany saklamak we artdyrmak tutuş bir ylymdyr we hakyky dollaryň hümmeti peselip, hemişe pese gaçjakdygy sebäpli, maýadarlar aksiýalar, obligasiýalar, gelejekler we opsiýalar ýaly walýuta goşmaça gurallary ulanýarlar.. Şeýle-de bolsa, bu gurallar bilim we tejribe talap edýär, olar bilen işlemek köplenç töwekgelçilikli bolup, maýa goýujylary köplenç dollar hümmeti bilen işlemäge mejbur edýär..

 

Dollaryň hümmeti?

Dollar, beýleki walýutalar ýaly, dollary durnuklaşdyrýan altyn bilen goldanyldy we dollardaky goýumlar we tygşytlamalar - krizis döwründe ygtybarly paýtagt we howpsuzlyk ýassygydy. Häzirki wagtda dollaryň hümmeti esasy maksady döwletiň dürli maliýe mehanizmleri tarapyndan goldanýar - dollaryň gaçmagyna ýa-da birden ýokarlanmagyna ýol bermäň. Netijede, dollar köp ýyl bäri hakyky bahada birneme peselmegi başdan geçirýär we bir sebet dünýä walýutasyna garşy durnukly bolýar..

Walýuta bilen dollaryň arasyndaky bäsdeşlik fonunda islendik zat bolup biler. Dollaryň hümmeti asuda däl. Dollar, bazar ykdysadyýetini ösdüren we beýleki ýurtlaryň ykdysadyýeti we dollar bilen baglanyşykly ýurtlaryň köp walýutasyny we ykdysadyýetini özüne çeker..

Walýutalaryň dollara baglylygy

Malaýziýa, Singapur, Hytaý walýutasynyň hümmetini dollara kesgitledi, bu walýutanyň hümmetiniň üýtgemeginden gaça durmaga kömek edýär, sebäbi dollaryň durnukly alyş-çalyş hümmeti bar.. Adatça, çeňňek azajyk gyşarmalar bilen bar we ýurtlar walýuta hümmetini bölekleýin düzgünleşdirýärler - walýutany dollaryň hümmetine deňleşdirýär.

Şu gün dollar bahasy Hepdede ýedi gün söwda, hökümet syýasatlaryna, krizislere, importa we eksporta, beýleki walýutalaryň we esasanam ýewronyň durnuklylygyna baglydyr..

Dollaryň durnukly alyş-çalyş hümmetine garamazdan, paýhasly maýadarlar diňe bir dollary däl, eýsem beýleki möhüm walýutalary hem ulanyp, maýa saklamagy we artdyrmagy öwrendiler.. Muňa garamazdan, maýadarlaryň we hususy eýeçiligiň walýuta sebedinde dollar henizem agdyklyk edýär.. Dollaryň bahasynyň bahasynyň ýokarydygyna garamazdan, bu walýuta ileri tutulýar-walýuta hümmetiniň masştaby we çaklamasy üçin dollar hümmetinde ownuk böküşler.

 

28.11.2022


onlaýn 28.11.2022
.