ಪರಿವರ್ತಕ ಯೆನ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರದಲ್ಲಿ

ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೊನೆಯ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (с 28.01.2023)
ಫಾರ್ ರೂಬಲ್ಗೆ ಯೆನ್ 100: 53.3363
1 ರೂಬಲ್ = 1.8749 ಯೆನ್..100 ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು = 187.4896 ಯೆನ್..