ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക് 24.05.2022 ഇന്ന് - 05.07.22


ഇന്ന് - 05.07.2022

ഡോളർ 24.05.2022 ഈ പേജിൽ g

ഇന്ന് കോഴ്സുകൾ 05.07.2022 ഇവിടെ

കറൻസിഡോളർ

    തീയതി നൽകുക (തീയതി.എംഎം.yyyg.)
അഥവാ

ഡോളർ നിരക്ക് ന് 11:00 24.05.2022 നാണയ വിനിമയം, GMT+3

ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക് 25.05.2022ഡോളർ നിരക്ക്

കറൻസി / ഡോളർ അഥവാ USD / കറൻസി
1Australian Dollar - 0.7083 ഡോൾ1 USD =1.4118AUD
1Azerbaijan Manat - 0.5882 ഡോൾ1 USD =1.7000AZN
1British Pound Sterling - 1.2571 ഡോൾ1 USD =0.7955GBP
100Armenia Dram - 0.2209 ഡോൾ1 USD =452.6990AMD
1Belarussian Ruble - 0.4057 ഡോൾ1 USD =2.4648BYN
1Bulgarian lev - 0.5450 ഡോൾ1 USD =1.8349BGN
1Brazil Real - 0.2085 ഡോൾ1 USD =4.7970BRL
100Hungarian Forint - 0.2793 ഡോൾ1 USD =357.9894HUF
10Hong Kong Dollar - 1.2763 ഡോൾ1 USD =7.8350HKD
10Danish Krone - 1.4324 ഡോൾ1 USD =6.9812DKK
100റഷ്യൻ റൂബിൾസ് - 1.7553 ഡോൾ1 USD =56.9690RUB
1Euro - 1.0334 ഡോൾ1 USD =0.9677EUR
100Indian Rupee - 1.2878 ഡോൾ1 USD =77.6510INR
100Kazakhstan Tenge - 0.2354 ഡോൾ1 USD =424.8406KZT
1Canadian Dollar - 0.7795 ഡോൾ1 USD =1.2829CAD
100Kyrgyzstan Som - 1.2579 ഡോൾ1 USD =79.5000KGS
10China Yuan - 1.5283 ഡോൾ1 USD =6.5433CNY
10Moldova Lei - 0.5219 ഡോൾ1 USD =19.1603MDL
10Norwegian Krone - 1.0397 ഡോൾ1 USD =9.6182NOK
1Polish Zloty - 0.2328 ഡോൾ1 USD =4.2955PLN
1Romanian Leu - 0.2166 ഡോൾ1 USD =4.6170RON
1SDR - 1.3497 ഡോൾ1 USD =0.7409XDR
1Singapore Dollar - 0.7276 ഡോൾ1 USD =1.3743SGD
10Tajikistan Ruble - 0.8475 ഡോൾ1 USD =11.8000TJS
10Turkish Lira - 0.6304 ഡോൾ1 USD =15.8637TRY
1New Turkmenistan Manat - 0.2857 ഡോൾ1 USD =3.5000TMT
10000Uzbekistan Sum - 0.9021 ഡോൾ1 USD =11,084.9080UZS
10Ukrainian Hryvnia - 0.3401 ഡോൾ1 USD =29.4000UAH
10Czech Koruna - 0.4334 ഡോൾ1 USD =23.0740CZK
10Swedish Krona - 1.0234 ഡോൾ1 USD =9.7714SEK
1Swiss Franc - 1.0383 ഡോൾ1 USD =0.9631CHF
10S.African Rand - 0.6342 ഡോൾ1 USD =15.7668ZAR
1000South Korean Won - 0.7898 ഡോൾ1 USD =1,266.2001KRW
100Japanese Yen - 0.7820 ഡോൾ1 USD =127.8699JPY

പട്ടിക USD / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക USD റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ USD സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്


ഡോളർ നിരക്കുകൾ

ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, 5 ജൂലൈ, 2022 വർഷം