ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക് 29.05.2022 ഇന്ന് - 05.07.22


ഇന്ന് - 05.07.2022

ഡോളർ 29.05.2022 ഈ പേജിൽ g

ഇന്ന് കോഴ്സുകൾ 05.07.2022 ഇവിടെ

കറൻസിഡോളർ

    തീയതി നൽകുക (തീയതി.എംഎം.yyyg.)
അഥവാ

ഡോളർ നിരക്ക് 29.05.2022 നാണയ വിനിമയം, GMT+3

ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക് 30.05.2022ഡോളർ നിരക്ക്


പട്ടിക USD / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക USD റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ USD സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്


ഡോളർ നിരക്കുകൾ

ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, 5 ജൂലൈ, 2022 വർഷം