കറൻസി കൺവെർട്ടർ ബെലാറഷ്യൻ റൂബ്ലികൾ - മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഡോളർ


കൺവെർട്ടർ ബെലാറഷ്യൻ റുബ്ലെസിൽ നിന്ന് ഡോളറിലേക്ക് ഫോറെക്സ് നിരക്കിലാണ്

ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള അവസാന കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, 30.11.2022 * 21:00
നന്നായി USD BYN: 2.5248
1000 BYN = 396.0710 USD100 000 BYN = 39,607.0976 USD
കറൻസിഡോളർ


ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച, 30 നവംബർ, 2022 വർഷം.


കറൻസി കൺവെർട്ടറുകൾ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ

ബിറ്റ്കോയിനുകൾ