യൂറോ കറൻസി കൺവെർട്ടർ - വിപണി നിരക്കിൽ റുബിളുകൾ


കൺവെർട്ടർ റുബിളിൽ യൂറോ വിപണി നിരക്കിൽ

ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള അവസാന കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, 27.05.2022 / 18:35:26
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്: 72.3574
1 റൂബിൾ = 0.0138 eur100 റൂബിൾസ് = 1.3820 eur
കറൻസിഡോളർ


ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച, 29 മെയ്, 2022 വർഷം.


കറൻസി കൺവെർട്ടറുകൾ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ

ബിറ്റ്കോയിനുകൾ