യെൻ കറൻസി കൺവെർട്ടർ - സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ റുലികൾ. യെനിൽ തുക നൽകുക


കൺവെർട്ടർ റുബിളിലെ യെൻ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു (с 25.05.2022)
Veen റുക്കിലേക്ക് 100: 44.5523
1 റൂബിൾ = 2.2446 യെൻ..100 റൂബിൾസ് = 224.4553 യെൻ..
കറൻസിഡോളർ


പട്ടിക JPY / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക JPY റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ JPY സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്


ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, 24 മെയ്, 2022 വർഷം.


കറൻസി കൺവെർട്ടറുകൾ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ

ബിറ്റ്കോയിനുകൾ