സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ കറൻസി കൺവെർട്ടർ യെൻ


കൺവെർട്ടർ യെനിൽ റുലികൾ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു (с 28.05.2022)
Veen റുക്കിലേക്ക് 100: 52.2816
1 റൂബിൾ = 1.9127 യെൻ..100 റൂബിൾസ് = 191.2719 യെൻ..
കറൻസിഡോളർ


ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച, 29 മെയ്, 2022 വർഷം.


കറൻസി കൺവെർട്ടറുകൾ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ

ബിറ്റ്കോയിനുകൾ