സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ കറൻസി കൺവെർട്ടർ യെൻ


കൺവെർട്ടർ യെനിൽ റുലികൾ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു (с 01.12.2022)
Veen റുക്കിലേക്ക് 100: 43.8619
1 റൂബിൾ = 2.2799 യെൻ..100 റൂബിൾസ് = 227.9883 യെൻ..
കറൻസിഡോളർ


ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച, 30 നവംബർ, 2022 വർഷം.


കറൻസി കൺവെർട്ടറുകൾ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ

ബിറ്റ്കോയിനുകൾ