കറൻസി കൺവെർട്ടർ റൂബിൾസ് - റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന നിരക്കിൽ ടെൻഗെ


കൺവെർട്ടർ ടെഞ്ചിൽ റുബിളുകൾ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു (с 28.05.2022)
100 ടെൻഗെ = 15.7349 റൂബിൾസ്.
1 റൂബിൾ = 6.3553 KZT100 റൂബിൾസ് = 635.5299 KZT
കറൻസിഡോളർ


ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച, 29 മെയ്, 2022 വർഷം.


കറൻസി കൺവെർട്ടറുകൾ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ

ബിറ്റ്കോയിനുകൾ