ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്

ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. വിനിമയ നിരക്ക്

ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെ. ഡോളർ പരസ്പര ബന്ധ ചാർട്ട് / ഫ്രാങ്ക്. USD CHF RUB. ഇന്നത്തെ ഡോളർ നിരക്ക്. ആണ് വിനിമയ നിരക്ക്-ലൈൻ

ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട്

കറൻസിഡോളർ


പട്ടിക CHF / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക CHF റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ CHF സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ വിനിമയ നിരക്കിൽ ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ

കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക് റൂബിളിന്, സി. ബാങ്ക്
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് കറൻസി കോഴ്സുകൾ.
സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന ഇഷ്യു 25.05.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 56,9690
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 58,8705
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 71,6157
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 44,5523
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 59,1517
കനേഡിയൻ ഡോളർ 44,4064
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 40,3511
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 23,1130
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 19,3772
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 13,4095
വിനിമയ നിരക്ക്: യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ, യെൻ, പൗണ്ട്, ഹ്രീവ്നിയ
സ്പീക്കർ താരതമ്യം. ഫ്രാങ്ക് റൂബിൾ / USD ഡോളർ റൂബിൾ

ഫ്രാങ്ക് യുഎസ് ഡോളർ പരസ്പര ബന്ധ ഗ്രാഫ് CHF/RUB - USD/RUB
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക് 25.05.2022

ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട്


യൂറോ റൂബിൾ നിരക്ക്ഡോളർ, യൂറോ, റൂബിൾ എന്നിവയുടെ ചാർട്ടുകളും നിരക്കുകളും
ഡോളർ മുതൽ ഹ്രിവിനിയ വരെയും റൂബിളിലേക്കും
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ
ടെൻഗെ മുതൽ റൂബിൾ വരെ
kurs-dollara.net /ml/kurs_dollara/frank-franc.html
ഡോളർ നിരക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക്
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക് CHF
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള നിരക്ക്. ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. വിനിമയ നിരക്ക് CHF USD RUB. ഡോളർ നിരക്ക്. ഫ്രാങ്കിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഓരോ 2022
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള നിരക്ക് 05.2022
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള നിരക്ക്. ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള റൂബിൾ ചാർട്ട്. USD, CHF, RUB. വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ നിരക്ക് ഓൺലൈൻ 25.05.2022
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്