കനേഡിയൻ ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്

കനേഡിയൻ ഡോളർ റൂബിളിലേക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക്

കനേഡിയൻ ഡോളർ റൂബിളിലേക്ക്. ഡോളർ പരസ്പര ബന്ധ ചാർട്ട് / കനേഡിയൻ ഡോളർ. USD CAD RUB. ഇന്നത്തെ കനേഡിയൻ ഡോളർ നിരക്കുകൾ. തത്സമയ കറൻസി നിരക്കുകൾ

കനേഡിയൻ ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്

കറൻസിഡോളർ

സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ റൂബിളിലേക്കുള്ള യൂറോയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്
കനേഡിയൻ ഡോളറിന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ റൂബിളിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചലനാത്മകതയുടെ ഗ്രാഫ്

കനേഡിയൻ ഡോളർ റൂബിളിലേക്ക്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ഓൺലൈൻ വിനിമയ നിരക്കുകൾ

കറൻസി കോഴ്സുകൾ റൂബിൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

കറൻസി കോഴ്സുകൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു - ന് 25.05.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 56,9690
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 58,8705
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 71,6157
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 44,5523
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 59,1517
കനേഡിയൻ ഡോളർ 44,4064
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 40,3511
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 23,1130
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 19,3772
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 13,4095
വിനിമയ നിരക്ക്: കനേഡിയൻ ഡോളർ നിരക്ക്
സ്പീക്കർ താരതമ്യം. കനേഡിയൻ ഡോളർ റൂബിൾ

കനേഡിയൻ ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട് CAD/RUB
കനേഡിയൻ ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട് 25.05.2022

കനേഡിയൻ ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്
കനേഡിയൻ ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്


kurs-dollara.net /ml/kurs_rublya/cad-dollar.html
ഡോളർ നിരക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക്
കനേഡിയൻ ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്
കനേഡിയൻ ഡോളർ റൂബിളിലേക്ക്. കനേഡിയൻ ഡോളർ ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക് ഓരോ 2022
കനേഡിയൻ ഡോളർ 05.2022
കനേഡിയൻ ഡോളർ റൂബിളിലേക്ക്. പട്ടിക RUB, CAD. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ റൂബിളിലേക്കുള്ള ഡോളറിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് ഓൺലൈൻ 25.05.2022
കനേഡിയൻ ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. കനേഡിയൻ ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്