ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്

ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെ. വിനിമയ നിരക്ക്. ഫ്രാങ്ക് നിരക്ക്

സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്. ഡോളർ പരസ്പര ബന്ധ ചാർട്ട് / ഫ്രാങ്ക്. CHF USD RUB. ഇന്നത്തെ ഡോളർ നിരക്ക്. ആണ് വിനിമയ നിരക്ക്-ലൈൻ

ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്


പട്ടിക CHF / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക CHF റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ CHF സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്

കറൻസി നിരക്കുകൾ, റൂബിൾസ്, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

ദേശീയ ബാങ്കുകളിലെ കറൻസി നിരക്കുകൾ

കറൻസിഡോളർ

ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ കറൻസി നിരക്കുകൾ

കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക് റൂബിളിന്, സി. ബാങ്ക്
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് കറൻസി കോഴ്സുകൾ.
സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന ഇഷ്യു 27.09.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 57,9990
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 55,9278
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 63,2015
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 40,2771
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 58,8583
കനേഡിയൻ ഡോളർ 42,7406
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 37,6820
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 23,2517
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 15,7106
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 12,0977
വിനിമയ നിരക്ക്: യൂറോ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ, യെൻ, പൗണ്ട്, ഹ്രീവ്നിയ
സ്പീക്കർ താരതമ്യം. ഫ്രാങ്ക് റൂബിൾ / ഡോളർ റൂബിൾ

ഫ്രാങ്ക് യുഎസ് ഡോളർ പരസ്പര ബന്ധ ഗ്രാഫ് CHF/RUB - USD/RUB
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക് 27.09.2022

ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്


kurs-dollara.net /ml/kurs_rublya/frank-franc.html
ഡോളർ നിരക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക്
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. ഡോളർ മുതൽ ഫ്രാങ്ക് വരെ. വിനിമയ നിരക്ക് USD CHF RUB. ഡോളർ ഫ്രാങ്ക് നിരക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക് ഓരോ 2022
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 09.2022
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. USD, RUB, CHF. വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ നിരക്ക് ഓൺലൈൻ 27.09.2022
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്