പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്

പൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡോളർ. വിനിമയ നിരക്ക്. യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക്

പൗണ്ട് റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ പരസ്പര ബന്ധ ചാർട്ട് / പൗണ്ട്. USD GBP RUB. ഇന്നത്തെ ഡോളർ നിരക്ക്. ആണ് വിനിമയ നിരക്ക്-ലൈൻ

പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്

കറൻസിഡോളർ

മാർക്കറ്റ് പൗണ്ട് റൂബിളിലേക്ക്


പട്ടിക GBP / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക GBP റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ GBP സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്

പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ റൂബിളിന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ കറൻസി കോഴ്സുകൾ

കറൻസി കോഴ്സുകൾ റൂബിൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

കറൻസി കോഴ്സുകൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു - ന് 27.09.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 57,9990
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 55,9278
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 63,2015
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 40,2771
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 58,8583
കനേഡിയൻ ഡോളർ 42,7406
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 37,6820
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 23,2517
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 15,7106
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 12,0977
വിനിമയ നിരക്ക്: യൂറോ, പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ, യെൻ, ഹ്രീവ്നിയ
സ്പീക്കർ താരതമ്യം. പൗണ്ട് റൂബിൾ / ഡോളർ റൂബിൾ

പൗണ്ട് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള പരസ്പര ബന്ധ ഗ്രാഫ് GBP/RUB - USD/RUB
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക് 27.09.2022

പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്


kurs-dollara.net /ml/kurs_rublya/funt-pound.html
ഡോളർ നിരക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക്
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള നിരക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക് GBP USD RUB. ഡോളർ മുതൽ പൗണ്ട് വരെ. പൗണ്ടിനെതിരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഓരോ 2022
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 09.2022
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. പൗണ്ട് മുതൽ USD വരെയുള്ള ചാർട്ട്. USD, RUB, GBP. വിനിമയ നിരക്ക്. സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ റൂബിളിലേക്കുള്ള ഡോളറിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് ഓൺലൈൻ 27.09.2022
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്