ഡോളറിന്റെയും യൂറോയുടെയും വിനിമയ നിരക്ക്
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്
ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 56.9690 RUB
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 58.8705 RUB

പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. GBP/RUB

പൗണ്ട് റൂബിൾ - ഇന്നും നാളെയും വിനിമയ നിരക്ക്

നിരവധി വർഷങ്ങളായി റൂബിളിനെതിരെയുള്ള മാർക്കറ്റ് പൗണ്ടിന്റെ ഡൈനാമിക് ചാർട്ട്. പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് / റഷ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിൾ. ചാർട്ടിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് റൂബിളിലെ പൗണ്ട് വിലകൾ. GBP RUB. നിരക്കുകൾ, ചാർട്ടുകൾ, ഉദ്ധരണികൾ

ഡോളർ നിരക്ക് USD/RUB

ഹ്രീവ്നിയ

ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ

യൂറോ കോഴ്സ് EUR/RUB

പൗണ്ട് റൂബിൾ GBP/RUB

റൂബിൾ

യൂറോയിലേക്ക് യൂറോ EUR/USD

ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ

എണ്ണ

ഗ്യാസ്

മോസ്കോ ബിർജ

ഓഹരി വിപണി

ബിറ്റ്കോയിൻ

ക്രിപ്റ്റോകറന്റുകൾ

ഡോളർ നിരക്ക്
കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക് റൂബിളിന്, സി. ബാങ്ക്
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് കറൻസി കോഴ്സുകൾ.
സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന ഇഷ്യു 25.05.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 56,9690
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 58,8705
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 71,6157
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 44,5523
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 59,1517
കനേഡിയൻ ഡോളർ 44,4064
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 40,3511
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 23,1130
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 19,3772
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 13,4095
നാളത്തെ ഡോളർ നിരക്ക് എത്രയാണ്?
പൗണ്ടിന്റെ ഉദ്ധരണികൾ, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ഡോളർ. GBP, USD, RUB
GBP/RUB

ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, 24 മെയ്, 2022 വർഷം

പൗണ്ട് നിരക്ക് ചാർട്ടുകൾ / റൂബിൾ

കറൻസിഡോളർ

റൂബിളിനെതിരെയുള്ള മാർക്കറ്റ് പൗണ്ടിന്റെ ഡൈനാമിക് ചാർട്ട്പട്ടിക GBP / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക GBP റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ GBP സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്

റൂബിൾ മുതൽ പൗണ്ട് വരെയുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചാർട്ട്.RF.
റൂബിളിനെതിരായ പൗണ്ടിന്റെ ചലനാത്മകതയുടെ ഗ്രാഫ്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

റൂബിൾ നിരക്ക്, ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ്, ആഴ്ചയിലെ പൗണ്ടിന്റെ ചലനാത്മകത


പൗണ്ട് റൂബിൾ കർവിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക
മാർക്കറ്റ് ചാർട്ടിൽ പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള നിരക്ക്
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള ചാർട്ട്, വിപണി നിരക്ക്

പൗണ്ട് നിരക്ക് ചാർട്ട്

നിരക്കുകൾ, ഓഹരികൾ, കറൻസികൾ എന്നിവയുടെ ചാർട്ടുകൾ

ഡോളറിലേക്കുള്ള പൗണ്ടിന്റെ ചലനാത്മകത


ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൗണ്ടും ഡോളർ ചാർട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക
പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളറിന്റെ ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്
പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ, വിപണി നിരക്ക്

യൂറോയുടെയും ഡോളറിന്റെയും വിനിമയ നിരക്ക് റൂബിളിലേക്ക് തത്സമയം, ഓൺലൈനിൽ. കാലതാമസം 15 മിനിറ്റ്, നിലവിലെ ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ


GBP/RUB 24.05.2022

GBP/RUB

വിനിമയ നിരക്ക്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പൗണ്ട് നിരക്ക്പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്. നാളത്തെ ബാങ്കുകളിൽ പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക്. പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക്
kurs-dollara.net /ml/kurs_rublya/gbp_rub.html
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. ഡൈനാമിക് ഷെഡ്യൂൾ GBP / RUB പൗണ്ടിന്റെ വിപണി നിരക്ക് / റൂബിൾ. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പൗണ്ട് ചാർട്ട് ഓരോ 2022
പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക്
റൂബിളിനെതിരായ മാർക്കറ്റ് പൗണ്ടിന്റെ ഡൈനാമിക് ചാർട്ട്, അതുപോലെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ റൂബിളിനെതിരായ പൗണ്ടിന്റെ ചാർട്ട്. നാളെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് റൂബിളിൽ പൗണ്ട് വില ഓൺലൈൻ 24.05.2022റൂബിളിനെതിരെ പൗണ്ട്, ഡോളറിനെതിരെ.
പൗണ്ട് നിരക്ക് ചാർട്ടുകൾ / റൂബിൾ. GBP/RUB