കൺവെർട്ടർ റുബിളിൽ യൂറോ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു (с 28.01.2023)
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്: 75.4062
1 റൂബിൾ = 0.0133 യൂറോ.100 റൂബിൾസ് = 1.3262 യൂറോ.