കൺവെർട്ടർ ഡോളറിലെ റുബ് ചെയ്യുന്നു റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു (с 03.12.2022)
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്: 61.7749
1 റൂബിൾ = 0.0162 പാവ.100 റൂബിൾസ് = 1.6188 പാവ.